Privacyverklaring voor gebruikers van de website van SCHOLPP Holding GmbH

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Algemene informatie

Bedankt voor uw interesse in onze website. Het management van SCHOLPP Holding GmbH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website. In dit document vindt u informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Indien een persoon via onze website, bijvoorbeeld ons contactformulier, gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan verwerking van persoonsgegevens nodig zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is en er voor een dergelijke verwerking geen rechtsgrond bestaat, vragen wij doorgaans toestemming van de betrokken persoon. De verwerking vindt altijd plaats in overeenstemming met de DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung, dit is de Duitse versie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en wordt hier verder AVG genoemd) en met de voor SCHOLPP Holding GmbH geldende landspecifieke reguleringen voor gegevensbescherming.

SCHOLPP Holding GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding door onbevoegden. Dit houdt ook in dat wij uw persoonsgegevens veilig verzenden met gebruik van versleuteling. Wij gebruiken het TLS-coderingssysteem (Transport Layer Security).

Vanwege fundamentele beveiligingslacunes bij gegevensoverdracht via internet kan absolute bescherming echter niet gegarandeerd worden.

(2) Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Op grond van artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de geldende landspecifieke reguleringen inzake gegevensbescherming, is de verwerkingsverantwoordelijke:

SCHOLPP Holding GmbH
Waldstraße 57
63128 Dietzenbach
Deutschland
Tel.:      +49 (0)6074 929 0
Fax:     +49 (0)6074 929 100
E-mail:  info(at)scholpp.de

Algemene vragen over gegevensbescherming bij de SCHOLPP-groep kunt u sturen aan datenschutz(at)scholpp.de.

U kunt zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming, de heer Sven Bartsch, per post op bovenstaand adres, met de toevoeging 'functionaris gegevensbescherming' of via e-mail: datenschutzbeauftragter(at)scholpp.de

(3) Algemene informatie over de gegevensverwerking

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een werkende website te bieden, onze inhoud weer te geven en onze diensten te leveren. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt pas plaats na toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn de gevallen waarin vanwege feitelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Verwerking van uw persoonsgegevens is mogelijk op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Verwerking op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a van de AVG)
 • Verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon een van de contractpartijen is. Dit geldt ook voor verwerking die vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, punt b van de AVG)
 • Verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die geldt voor ons bedrijf (artikel 6, lid 1, punt c van de AVG)
 • Verwerking wanneer dit nodig is voor de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon (artikel 6, lid 1, punt d van de AVG)
 • Verwerking ten behoeve van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde partij, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang (artikel 6 lid 1, punt f van de AVG). Voorbeelden van gerechtvaardigde belangen zijn:
  • correcte weergave van de inhoud van onze website
  • statistische analyse om de website te controleren en optimaliseren
  • in het geval van een cyberaanval aan de wetshandhavingsautoriteiten de informatie verstrekken die nodig is voor vervolging
  • beantwoording van aanvragen/berichten en levering van diensten en/of informatie aan u
  • persoonsgegevens verwerken en overdragen voor interne en/of administratieve doeleinden
  • fraude en strafbare feiten voorkomen en opsporen
  • de functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website ook op lange termijn waarborgen met als doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verbeteren.

  § 2 Uw rechten

  (1) Mijn rechten als betrokken persoon

  U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die met betrekking tot u zijn opgeslagen. Hiertoe kunt u een verzoek indienen op bovenstaand adres (artikel 15 van AVG). Daarnaast kunt u rectificatie aanvragen als wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben opgeslagen (artikel 16 van AVG). Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens te wissen (artikel 17 van AVG) of gebruikmaken van uw recht van bezwaar (artikel 21 van AVG). U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 van AVG) en recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte gegevens (artikel 20 van AVG). Bij het recht op inzage en het recht op wissing gelden de beperkingen uit artikel 34 en 35 van de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG). Bovendien bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van AVG in combinatie met artikel 19 van BDSG).

  (2) Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of intrekking van uw toestemming

  Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking is van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u de intrekking aan ons kenbaar hebt gemaakt,.

  Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking met name niet vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zoals hieronder bij de beschrijving van de functies steeds uiteengezet wordt. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij u om een motivering waarom wij uw persoonsgegevens meer mogen verwerken met de door ons gevolgde werkwijze. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar van u zullen wij de situatie onderzoeken en de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, of onze dwingende redenen kenbaar maken op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

  (3) Wie krijgt mijn gegevens?

  Tenzij anders is aangegeven in de gedetailleerde beschrijvingen van de inhoud, hebben binnen ons bedrijf alleen die personen toegang tot uw gegevens die een functie uitvoeren waarbij zij uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Wij geven uw gegevens alleen door als hiervoor een wettelijke meldingsplicht bestaat, als u daarvoor toestemming hebt gegeven en/of als doorgeven gerechtvaardigd is op basis van een andere rechtsgrond.

  Indien wij voor de afzonderlijke functies van onze inhoud gebruikmaken van dienstverleners op contractbasis, worden zij door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd, moeten zij zich houden aan onze instructies en worden zij regelmatig gecontroleerd.

  Als wij uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u hierover uitvoerig informeren zoals in onderstaande is uiteengezet.

  (4) Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

  Tenzij anders is gedefinieerd in de gedetailleerde beschrijvingen van de inhoud, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen.

  Uw persoonsgegevens worden geregeld verwijderd of geblokkeerd, als deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen, als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op wissing, als aan alle wederzijdse claims is voldaan en als er geen andere wettelijke bewaarplicht of wettelijke rechtvaardigingen voor bewaring zijn.

  § 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

  (1) Gebruik van serverlogbestanden

  Telkens wanneer een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt, worden algemene gegevens en informatie vastgelegd in logbestanden. Deze omvatten een internetprotocoladres (IP-adres), de gebruikersnaam voor de beveiligde map, de typen en versies van gebruikte browsers, de website vanaf welke een systeem op onze website terechtkomt (de zogenaamde verwijzende site of referrer), de subwebsites waarnaar een systeem op onze website navigeert, de hoeveelheid gegevens, de datum en het tijdstip van toegang tot de website en andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen als bescherming in het geval van aanvallen op onze IT-systemen.

  De rechtsgronden voor tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden zijn artikel 6, lid 1, punt f van de AVG en de hierboven vermelde gerechtvaardigde belangen.

  Tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website te kunnen leveren aan de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

  Gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van de website en het beveiligen van onze IT-systemen. Ook hierbij is de rechtsgrond ons gerechtvaardigde belang van gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens voor het ter beschikking stellen van de website worden verwijderd zodra de actuele sessie beëindigd is. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. De logbestanden kunnen ook worden geraadpleegd wanneer er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik of een concrete aanval op onze website. Ons gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking is in dit geval de mogelijkheid tot opsporing en strafrechtelijke vervolging van dergelijke aanvallen en illegaal gebruik.

  (2) Gebruik van cookies

  Naast de bovengenoemde gegevens worden er ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en zijn gekoppeld aan de browser die u gebruikt. Hiermee kan de partij die de cookies plaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om de website in zijn totaliteit gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

  Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:

  Tijdelijke (transient) cookies: Deze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Hieronder vallen met name sessie-cookies. Hierin wordt een zogenaamde sessie-id opgeslagen, waarmee verschillende verzoeken van uw browser toegewezen kunnen worden aan de bijbehorende gemeenschappelijke sessie. Aan de sessie-id kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

  Persistente cookies: Deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies altijd verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt u gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt uw browserinstellingen naar wens aanpassen en bijvoorbeeld cookies van derde partijen of alle cookies weigeren. Hierdoor hebt u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

  § 4 Overige functies en inhoud op onze website

  Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij ook verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u hierin geïnteresseerd bent. Hiertoe moet u doorgaans meer persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

  (1) Gebruik van contactmogelijkheden

  Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u via elektronische weg contact met ons kunt opnemen. De gegevens die de gebruiker hier invoert, worden aan ons verzonden en wij slaan deze gegevens op. Naam, e-mailadres en bericht zijn verplichte velden. Alle andere gegevens zijn optioneel en zijn niet per se nodig. Als onderdeel van de verzending van het formulier wordt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens gevraagd en er wordt verwezen naar deze privacyverklaring. De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens bij gebruik van het contactformulier is artikel 6, lid 1, punt a van de AVG.

  Het is ook mogelijk om contact op te nemen via het vermelde e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor verdere communicatie met u en worden niet doorgegeven aan derden. Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG vormt de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die via een e-mail worden verzonden.

  Indien contact wordt opgenomen met als doel een overeenkomst te sluiten en er als gevolg hiervan precontractuele maatregelen worden genomen en eventuele verdere gegevensverwerking plaatsvindt voor de uitvoering van een overeenkomst, geldt als rechtsgrond voor de verwerking ook artikel, 6, lid 1, punt b van de AVG.

  Persoonsgegevens die wij verwerken in verband met een algemene contactaanvraag via het contactformulier of via e-mail, worden slechts bewaard tot de betreffende correspondentie is beëindigd. De correspondentie eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Ook als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u uiteraard te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

   (2) Gebruik van persoonsgegevens bij een sollicitatie

  Wij vinden het belangrijk om bij een sollicitatieprocedure uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarom worden alle persoonsgegevens die wij in verband met een sollicitatie verzamelen en verwerken, middels technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen onbevoegde toegang en manipulatie.

  Op onze website bieden wij u de mogelijkheid uw sollicitatie via e-mail te verzenden naar bewerbung(at)scholpp.de. U kunt uw sollicitatiegegevens ook direct invoeren in ons online sollicitatieplatform. De gegevens die de sollicitant hier invoert, worden aan ons verzonden en wij slaan deze gegevens op. De verplichte gegevens bij een online sollicitatie zijn uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Alle andere gegevens zoals uw adres, telefoonnummers en uw sollicitatiedocumenten zijn optioneel. Als onderdeel van de verzending van het formulier wordt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens gevraagd en er wordt verwezen naar deze privacyverklaring. De rechtsgronden voor de verwerking van gegevens bij gebruik van het online sollicitatieformulier zijn artikel 6, lid 1, punt a van de AVG en artikel 26 van de BDSG.

  Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke sollicitatiegegevens is uitsluitend bedoeld voor selectie en/of werving tijdens het sollicitatieproces met als doel het invullen van vacatures of functies binnen onze bedrijvengroep.

  Bovendien wordt de verwerking uitgevoerd op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG:

  • voor optimalisatie van onze sollicitatieprocessen
  • voor de naleving van regelgeving, industriestandaarden en -normen en contractuele verplichtingen
  • voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken en rechten
  • voor het vermijden van schade voor en/of aansprakelijkheid van ons bedrijf door passende maatregelen te nemen.

  Nadat het betreffende doel is bereikt, worden uw gegevens verwijderd. Ze worden echter eerst zolang bewaard als nodig is voor de verdediging tegen juridische claims of tegen mogelijke beschuldigingen in verband met de wet op gelijke behandeling. Dat is meestal zes maanden. Met name aan de voor ons interessante sollicitanten die op een bepaald moment niet in aanmerking kunnen komen, wordt gevraagd afzonderlijke toestemming te geven voor langere opslag (meestal één jaar). Als er boekhoudkundige gegevens zijn verwerkt, zoals de vergoeding van reiskosten, worden de betreffende gegevens pas verwijderd nadat de hiervoor geldende wettelijke bewaartermijn is verstreken. Deze is doorgaans 6 of 10 jaar.

  Wanneer de sollicitatie succesvol was en u bij ons bedrijf in dienst treedt op basis van een arbeidsovereenkomst, zullen wij de gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure zijn verzameld, opnemen in het personeelsdossier.

  § 5 Webanalyse

  (1) Google Tag Manager

  Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Google Tool Manager implementeert uitsluitend tags. Dat wil zeggen: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Google Tool Manager activeert wel ook andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau, dan blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover ze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

  (2) Gebruik van Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als op deze website echter IP-anonimisering is ingeschakeld, zal Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of landen van de Europese Economische Ruimte uw IP-adres eerst inkorten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website te maken en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik te leveren aan de website-exploitant.

  Het IP-adres dat uw browser doorgeeft aan Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

  U kunt de opslag van cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser. Maar in dat geval kunt u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens en de gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt. Hiertoe downloadt en installeert u de browser-plug-in die u vindt via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  Met opt-out-cookies wordt voorkomen dat er in de toekomst gegevens van u worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om gegevensverzameling door Universal Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, moet u de opt-out doorvoeren bij alle systemen die u gebruikt. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, waardoor persoonlijke identificatie niet mogelijk is. Indien de over u verzamelde gegevens aan u als persoon zouden kunnen worden gerelateerd, wordt dit meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

  Wij gebruiken Google Analytics zodat wij het gebruik van onze website kunnen analyseren en regelmatig kunnen verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij onze inhoud verbeteren en aantrekkelijker maken voor u als gebruiker. Voor het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

  Informatie over externe aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html,http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, privacyverklaring: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

  Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor analyse van bezoekersstromen vanaf meerdere apparaten, die plaatsvindt middels een gebruikers-id. U kunt de analyse van uw meerdere-apparaten-gebruik deactiveren in uw klantaccount onder 'Mijn gegevens', 'Persoonsgegevens'.

   (3) Smartlook

  Deze site maakt gebruik van de analysesoftware Smartlook van Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië.

  Deze tool registreert activiteiten op de geobserveerde webpagina's in zogenaamde heatmaps. Hiermee kunnen wij anoniem herkennen waar bezoekers op klikken en hoe ver ze scrollen. Daardoor kunnen wij onze website beter en klantvriendelijker maken. Bij het gebruik van deze tool hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verzameld zonder dat wij deze aan specifieke gebruikers kunnen koppelen. Wij kunnen alleen maar volgen hoe de muis beweegt, waar hij klikt en hoe ver hij scrollt. Daarnaast worden ook de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype, informatie over de browser, het land waaruit de website wordt bezocht en de voorkeurstaal geregistreerd. Indien op een webpagina persoonsgegevens van u of van derden worden weergegeven, worden deze door Smartlook automatisch afgeschermd. Daardoor zijn deze gegevens voor ons niet te relateren.

  Smartlook wordt gebruikt vanwege ons gerechtvaardigde belang bij een technisch foutloze online inhoud, economisch-efficiënte realisatie en optimalisatie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

  Met een 'Do Not Track Header' kunt u het gebruik van Smartlook verhinderen. Er worden dan geen gegevens verzameld over uw bezoek aan onze website. Hiervoor moet u uw browser aanpassen. De instructies in het Duits vindt u hier: http://www.akademie.de/wissen/do-not-track-datenschutz.

  U kunt Smartlook alleen ook uitschakelen met de opt-out-optie bij: Smartlook deactiveren.

  De privacyverklaring van Smartlook vindt u hier: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.

  (4) Identificatie van bedrijven

  Deze website maakt gebruik van Piwik. Dit is opensource-software voor statistische analyse van gebruikersbezoek. Piwik gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker. Hiermee wordt het gebruik van deze website geanalyseerd. Gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen op servers in Duitsland om gebruikersprofielen onder pseudoniem te maken. De gegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, een melding over succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de tevoren bezochte pagina), het IP-adres en de provider die het toegangsverzoek indient. Het persoonlijke IP-adres wordt direct na de verwerking (IP-gebaseerde bedrijfsidentificatie) anoniem gemaakt door het laatste nummerblok te verwijderen (masking) en het wordt niet samengevoegd met de cookies of andere gegevens. Gebruikers kunnen tracering met cookies verhinderen door de juiste instelling in hun browsersoftware te selecteren of door op deze link te klikken (opt-out).

  (5) Post-view tracking

  Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker. Hiermee wordt het gebruik van deze website geanalyseerd. De verzamelde gegevens worden alleen geanalyseerd voor statistische doeleinden en in anonieme vorm. Hiervoor wordt een identificatienummer (ID) onder pseudoniem toegewezen aan uw browser. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonsgegevens. U kunt verhinderen dat cookies worden gebruikt door via deze link bij de extensie voor DoubleClick-uitschakeling de beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren. Als alternatief kunt u op de website van Digital Advertising de Doubleclick-cookies uitschakelen via deze link.

  § 6 Gebruik van sociale media

  (1) Plug-ins voor sociale media

  Momenteel gebruiken wij de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Xing, LinkedIn en YouTube. Wij gebruiken de zogenaamde twee-kliks-oplossing. Dit betekent dat bij uw bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden overgedragen aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in informatie dat u de betreffende webpagina van onze online inhoud hebt geopend. Ook de gegevens die zijn genoemd in artikel 3 van deze verklaring worden verzonden. In geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres nadat het is verzameld onmiddellijk geanonimiseerd volgens de informatie van de desbetreffende aanbieder in Duitsland. Na het activeren van de plug-in worden uw persoonsgegevens overgedragen aan de betreffende aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders worden de gegevens opgeslagen in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

  Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking en wij zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

  De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of doelgerichte weergave van zijn website. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om doelgerichte reclame te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij onze inhoud kunnen verbeteren en deze voor u als gebruiker aantrekkelijker kunnen maken. De rechtsgrond voor het gebruik van plug-ins is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

  De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of op dat account bent ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw gegevens die wij hebben verzameld direct gekoppeld aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld naar de pagina linkt, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze informatie openbaar met uw contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, echter vooral voordat u de knop activeert. Zo kunt u verhinderen dat informatie door de aanbieder van de plug-in aan uw profiel gekoppeld wordt.

  Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door plug-in-aanbieders vindt u in de volgende privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy.

  Adressen van de actuele plug-in-aanbieders en URL's met informatie over gegevensbescherming:

  a)     Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  b)    Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland: http://www.xing.com/privacy.

  c)     LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  d)    Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA, https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  e)     YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  (2) Integratie van Google Maps

  Op onze website gebruiken wij inhoud van Google Maps in de vorm van een koppeling met een link. Zo kunt u een interactieve kaart bekijken en eenvoudig gebruik maken van de kaartfunctie.

  Wanneer u de website bezoekt, wordt Google geïnformeerd dat u de betreffende subpagina op onze website opgeroepen hebt. Bovendien worden de gegevens verzonden die in deze verklaring staan vermeld bij 'Gebruik van serverlogbestanden'. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarop u bent ingelogd, en ook als er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u geen koppeling met uw profiel bij Google wil, moet u uitloggen voordat u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of doelgerichte weergave van zijn website. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) om doelgerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen. Hiertoe moet u contact opnemen met Google.

  Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  (3) Integratie van YouTube video's

  Wij hebben YouTube-video's opgenomen in onze online inhoud, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct kunnen worden afgespeeld vanaf onze website. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de 'extended data protection mode' (uitgebreide gegevensbescherming). Dit betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt worden de in artikel 2 genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

  Wanneer u de website bezoekt, wordt YouTube geïnformeerd dat u de betreffende subpagina op onze website hebt bezocht. Ook de gegevens die zijn genoemd in artikel 3 van deze verklaring worden verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarop u bent ingelogd en ook als er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u geen koppeling met uw profiel bij YouTube wenst, moet u uitloggen voordat u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of doelgerichte weergave van zijn website. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) om doelgerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen. Hiertoe moet u contact opnemen met YouTube.

  Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube is te vinden in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.